Overview

Required Qualifications:

  1. բարձրագույն կրթություն,
  2. հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ համապատասխան բնագավառում առնվազն չորս տարվա աշխատանքային ստաժ,
  3. Հայաստանի  Հանրապետության   Սահմանադրության, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Դիվանագիտական ծառայության մասին», «Միջազգային պայմանագրերի մասին», «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին», «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» ՀՀ օրենքների և  իր  լիազորությունների  հետ  կապված  իրավական  այլ  ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն,
  4. ծրագրերի և հաշվետվությունների մշակման, խնդիրների լուծման, տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծական հմտություններ,
  5. համակարգչով    և  ժամանակակից  այլ  տեխնիկական  միջոցներով  աշխատելու  ունակություն: