Overview

Աշխատանքի են հրավիրվում բուսաբույծ / կանաչապատողներ:

Responsibilities:

-Բույսերի, ծառերի, ծաղիկների, կանաչապատ միջավայրի խնամք,
-Տիրապետել խնամքի միջոցներին,
-Բույսերին / ըստ կատեգորիաների / իրականացնել համապատասխան խնամք,
-Իրականացնել նոր տեսականիների աճեցման, պահպանման աշխատանքներ
-Տիրապետել թունաքիմիկատներին , բույսի տնկման , սրսկման, էտման, փորման պրոցեսներին

Required Qualifications:

-Սեռ՝ արական, իգական
-Տարիք՝ 25 – 55տ.
-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
-Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ

About X-Group

"X-Group" is a Union of Legal Entities, which was established in 19.01.2000

It is one of the biggest enterprises in Armenia, which is comprised of both resident and non-resident companies. The companies operating within "X-Group" union are of different spheres but their activity becomes more efficient, as they work under one roof of "X-Group" Union.
Having 10 years of experience the main goal of "X-Group" is to keep on perfectness in all its spheres of activity by contributing to the Economy of Armenia and providing best services and products to the public.