Overview

Դիմորդները պետք է անցնեն առնվազն մեկամսյա փորձաշրջան:

Responsibilities:

-Դատական ներկայացուցչության նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում (դիմում, հայցադիմում, բողոք և այլն
-Պայմանագրերի կազմում և թարգմանում
-Կազմակերպության գործառնությունների համար անհրաժեշտ իրավական ընթացակարգերի և այլ իրավական բնույթի փաստաթղթերի մշակում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
-Աշխատանքային փորձ (իրավաբանական ոլորտում փորձ ունեցողներին կտրվի առավելություն)
-Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ
-ՀՀ օրենսդրության իմացություն
-Նամակագրության և թղթակցության վարման հմտություն
-MS Office փաթեթի իմացություն
-Սուղ ժամանակային պայմաններում աշխատելու ունակություն
-Վերլուծական հմտություններ