Overview

Բրենդ մենեջերի օգնականը պատասխանատու է անհրաժեշտ հաշվետվությունների կազմման ու ժամանակին ներկայացման համար:

Responsibilities:

-Ներքին ու արտաքին/միջազգային գործընկերներին ներկայացվող հաշվետվությունների համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում, նյութերի նախապատրաստում, կազմում և ներկայացում,
-Շուկայի ուսումնասիրություններ, անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում և մշակում,
-Բրենդ մենեջերի կողմից տրված այլ առաջադրանքների ու հանձնարարությունների իրականացում

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է տնտեսագիտական,
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
-Համակարգչային լավ գիտելիքներ /MS Office/
-Աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
-Անձնական ավտոմեքենայի առկայությունը պարտադիր է

About C&F Co LLC

Company "C & F Co" LLC was founded in 2004.

We are proud to state that there were at the origin of modern Armenian market of cosmetics and household products, actively participating in its construction and development. And to this day remains one of the leading companies in this sector of the market, despite its rapid development in recent years.

Our company is the distributor in Armenia, the world famous brands "Unilever", "Henkel", "Schwarzkopf", "Concern "Kalina", "Selpak", "Adidas". We offer our clients a full range of products, which meet current market requirements, as well as capable of satisfying the most demanding requirements – modern manufacturing technologies, stylish packaging, convenience in everyday use, a wide coverage of price segments, and the optimal price-performance ratio. All products have the necessary certificates of compliance and regularly tested health services.

With an efficient assortment and pricing policies, conduct promotions, attentive to its customers and end users, the company managed to achieve a successful and stable operation, but also registered themselves in the Armenian as effective distributor in abnormal market conditions.

The Company's strategy is designed to enhance the product portfolio, which in turn will allow the company to achieve the main goal - to achieve high availability of high quality products for the population of Armenia.