Overview

Club Sixteen is looking for a hardworking and motivated Front End developer worker to join the Company

Responsibilities:
  • Participate in all the steps of the software project;
  • Read, understand and modify the existing code;
  • Develop applications in accordance with given specifications;
Required Qualifications:
  • BS/ MS in a relevant field;
  • At least 2 years of work experience
  • Strong knowledge of HTML; CSS; JavaScript; JQuery; Cross-Browser Development; Responsive layout; Bootstrap
  • Ability to work within a team;
  • Strong problem solving skills;
  • Good communication skills;

About CLUBSIXTEEN

Մենք վերադարձնում ենք ամեն օր առևտրի, ժամանցի և ծառայությունների սպասարկման կետերում Ձեր ծախսած գումարի մի մասը։ Միացե'ք մեզ և վայելե'ք, CLUBSIXTEEN-ի հետ Ձեր ծախսերը նաև եկամտաբեր են: