Overview

Club Sixteen is looking for a hardworking and motivated team worker to join the Company

Responsibilities:
 • Participate in all the steps of the software project;
 • Read, understand and modify the existing code;
 • Develop applications in accordance with given specifications;
Required Qualifications:
 • BS/ MS in a relevant field;
 • At least 3 years of work experience in .NET framework with C#;
 • At least 3 years of work experience in SQL database design and programming;
 • Strong knowledge of ASP.NET, ASP.NET MVC, WEB API;
 • Strong knowledge of SQL, JavaScript;
 • Proficiency in OOP/ OOD;
 • Ability to work within a team;
 • Strong problem solving skills;
 • Good communication skills;
 • Knowledge of WPF will be a plus.

About CLUBSIXTEEN

Մենք վերադարձնում ենք ամեն օր առևտրի, ժամանցի և ծառայությունների սպասարկման կետերում Ձեր ծախսած գումարի մի մասը։ Միացե'ք մեզ և վայելե'ք, CLUBSIXTEEN-ի հետ Ձեր ծախսերը նաև եկամտաբեր են: