Overview

Responsibilities:

- Ապահովել Կազմակերպության կադրային բնույթի փաստաթղթերի (նորմատիվային ակտերի) կազմումը և դրանց շրջանառությունը,
- Կազմել Կազմակերպության աշխատակիցների անձնական գործերի (փաստաթղթերի) փաթեթները, ապահովել դրանց պահպանումը և արխիվացումը՝ օրենքով սահմանված կարգով,
- Կազմել աշխատանքային պայմանագրերին կից համապատասխան համաձայնագրեր, ինչպես նաև ծանուցումներ, անհատական իրավական ակտեր՝ ՀՀ օրենսդությանը համապատասխան,
- Կազմել կազմակերպության աշխատակիցների աշխատաժամանակի տեղեկագրերը՝ սահմանաված ժամկետներում,
- Ապահովել օրենքով սահմանված հաշվետվությունների ժամանակին և որակով կազմումը և ներկայացումը,
- Ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարել պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ:


 

Required Qualifications:

- Բարձրագույն կրթություն,

-Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
-Միջանձնային հարաբերությունների և շփման գերազանց հմտություններ,
-Թիմային աշխատանքի, լսելու և հաղորդակցվելու գերազանց ունակություններ,
-Հստակ սահմանված ժամկետներում և ծանրաբեռնված աշխատելու ունակություն,
-Գաղտնիության պահպանման ընդգծված ունակություն,
-Ազնվություն, պատասխանատվություն,
-Համակարգչային ծրագրերի իմացություն:


 

About Fast Credit Capital UCO CJSC

"Fast Credit Capital" Universal Credit Organization Closed Joint-Stock Company was registered and licensed in 2011. The credit organization commits to actively expend its geography and to found branches in each regional center and in all big ci