Overview

ProfAl LLC is looking for Secretary.

Responsibilities:

-Meet the visitors, deal with incoming and outgoing calls
-Organize and schedule appointments
-Plan meetings and events
-Write and distribute email, correspondence memos, letters, faxes and forms
-Book travel arrangements

Required Qualifications:

-University degree
-2 years relevant work experience
-Language skills:Russian(fluent), English(fluent)
-Computer skills: MS Office(Word, Exсel, Outlook)
-Ability to work with foreign Partners
-Personal Character:High sense of responsibility, punctuality, analytical thinking, good communicability


About Prof Al LLC

Մոտ տասը տարի հայաստանյան շուկայում զբաղվելով բազմաոլորտ գործունեությամբ` «Պրոֆ Ալ» ընկերությունն այսօր մի շարք ծառայություններ և տարան�