Overview

Required Qualifications:

  1. բարձրագույն կրթություն իրավագիտության ոլորտում,
  2. հանրային ծառայության առնվազն հինգ  տարվա ստաժ կամ յոթ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` յոթ  տարվա աշխատանքային ստաժ,
  3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Տեսչական մարմինների մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»,   «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի  մարմինների մասին», «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և  իր  լիազորությունների  հետ  կապված  իրավական  այլ  ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն,
  4. առաջնորդման, աշխատակազմի կառավարման, ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության վերլուծության, մոնիթորինգի, որոշումների կայացման, խնդիրների լուծման հմտություններ,
  5. համակարգչով    և  ժամանակակից  այլ  տեխնիկական  միջոցներով  աշխատելու  ունակություն: