Overview

Required Qualifications:

  1. բարձրագույն կրթություն,
  2. հանրային ծառայության առնվազն հինգ  տարվա ստաժ կամ յոթ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` յոթ  տարվա աշխատանքային ստաժ,
  3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Հանրային ծառայության մասին», «Տեսչական մարմինների մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»,   «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին», «Պետական կառավարման համակարգի  մարմինների մասին»,  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Հանրակրթության մասին», «Կրթության մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին», «Դեղերի մասին», «Հայաստանի հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին», «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի և իր  լիազորությունների  հետ  կապված  իրավական  այլ  ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն,
  4. առաջնորդման, աշխատակազմի կառավարման, ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության վերլուծության, մոնիթորինգի, որոշումների կայացման, խնդիրների լուծման հմտություններ,
  5. համակարգչով    և  ժամանակակից  այլ  տեխնիկական  միջոցներով  աշխատելու  ունակություն: