Overview

Ջոբֆայնդեր ՍՊԸ Գործընկեր Կազմակերպությունը հայտարարում է Տնօրենի թափուր հաստիք:

Responsibilities:

-ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան ղեկավարել կազմակերպության արտադրատնտեսական և ֆինանսատնտեսական գործունեությունը` կրելով լիարժեք պատասխանատվություն կայացրած որոշումների և դրանց հետևանքների, կազմակերպության գույքի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նաև իր գործունեության ֆինանսատնտեսական արդյունքների համար
-Կազմակերպել բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների, արտադրական միավորների աշխատանքը և արդյունավետ փոխգործակցությունը
-Իրականացնել կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը
-Միջոցներ ձեռնարկել կազմակերպությանը համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներով ապահովելու, նրանց գիտելիքները և փորձը արդյունավետ օգտագործելու և զարգացնելու, նրանց կյանքի և առողջության համար աշխատանքի անվտանգ ու բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրության պահանջները պահպանելու ուղղությամբ
-Ապահովել կառավարման տնտեսական և վարչական մեթոդների համակցման կանոնները, հարցերի քննարկման լուծման միասնականությունը և կոլեգիալությունը, սահմանված ժամկետներում աշխատավարձի վճարումը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր աշխատողի նյութական և բարոյական շահագրգրվածության և պատասխանատվության սկզբունքի կիրառումը` նրա և կոլեկտիվի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման նպատակով
-Պաշտպանել կազմակերպության գույքային շահերը դատարաններում, պետական իշխանության այլ մարմիններում
-Ընդունել կազմակերպության բնականոն գործունեությունը ապահովող ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող ներքին և անհատական իրավական ակտեր, ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատողներին ծանոթացնել դրանց հետ

Required Qualifications:

-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
-Աշխատանքային փորձ
-Տարիք՝ 35-ից բարձր