Overview

“ACBA Bank OJSC” is looking for a “Accountant”.

Responsibilities:

 • Ապրանքանյութական արժեքների և հիմնական միջոցների հաշվառում, վերջիններիս շարժի հետ կապված գործառնությունների ներկայացում հաշվապահական հաշվառման մեջ,
 • Հաշվապահական փաստաթղթերի փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում և վարում,
 • Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հաշվառում, հաշվապահական ձևակերպում և պետական բյուջե փոխանցում,
 • Պայմանագրերի, մատակարարների կողմից դուրսգրված սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի համաձայն ստացված և մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարած և ստացած գումարների հաշվառում, հաշվապահական ձևակերպում,
 • Հաշիվ-ապրանքագրերի կազմում, առհաշիվ գումարի տրամադրում, հաշվետվության ստու­գում և համապատասխան հաշվապահական ձևակերպումների կատարում,
 • Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում, դեբի­տո­րական պարտքերի դասակարգում։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, հաշվապահության կամ հարակից այլ ոլորտներում,
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստան­դարտների (ՀՀՄՍ) իմացություն,
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազ­գա­յին ստանդարտների (ՖՀՄՍ) իմա­ցու­թյուն,
 • Հարկային օրենսդրության իմացություն,
 • E-invoicing ծրագրի իմացություն,
 • MS Office ծրագրերի իմացություն,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետման լավ մակարդակ,
 • Տվյալ ոլորտում մասնագիտական փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Մենք արժևորում ենք․

 • Վերլուծական մտածողությունը,
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրությունը,
 • Թիմային աշխատանքի հակվածությունը և հաղորդակցման հմտությունը,
 • Պատասխանատվության և ճշտապահության բարձր զգացումը,
 • Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակությունը։