Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնում է մասնաճյուղի գործունեության պլանավորում` դրված նպատակներին հասնելու համար,
 • Հանդես է գալիս տրված լիազորագրով սահմանված իրավասությունների շրջանակներում,
 • Պարբերաբար կատարում է վերլուծություններ և վերահսկում մասնաճյուղի գործունեությունը, դրա հիման վրա ձեռնարկում միջոցառումներ` ուղղված մասնաճյուղի վրա դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացմանը, տեղեկացնում է աշխատակիցներին Բանկի նպատակների և խնդիրների մասին,
 • Վերահսկում է աշխատակիցների վրա դրված պարտականությունների, աշխատանքային կարգապահության կանոնների կատարումը,
 • Պարբերաբար հաշվետվություն է ներկայացնում կառավարող տնօրենին` մասնաճյուղի գործունեության արդյունքների մասին` Բանկում սահմանված կարգով,
 • Հանդիսանում է մասնաճյուղի դրամապահոցի բանալիներից մեկի պատասխանատուն և սահմանված կարգով իրականացնում է դրամապահոցի բացման և փակման աշխատանքներ,
 • Իրականացնում է ինքնասպասարկման մեքենաների լիցքավորման / լիցքաթափման աշխատանքներ,
 • Վերհսկում է փաստաթղթերի, գույքի և արժեքների պահպանությունը, օրենսդրության, Բանկի ներքին իրավական ակտերի և ՀՀ ԿԲ նորմատիվ ակտերի պահանջներին համապատասխան,
 • Արտակարգ իրավիճակների դեպքում կազմակերպում է մասնաճյուղի գործունեությունը,
 • Իրականացնում է մասնաճյուղի գործունեության պլանավորում` դրված նպատակներին հասնելու համար,
 • Հանդես է գալիս տրված լիազորագրով սահմանված իրավասությունների շրջանակներում,
 • Վերահսկում է աշխատակիցների վրա դրված պարտականությունների, աշխատանքային կարգապահության կանոնների կատարումը, գործնական փոխհարաբերությունների ոճի, հաճախորդների սպասարկման նորմերի պահպանումը` համաձայն Բանկի ներքին իրավական ակտերի, առևտրային և բանկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության չհրապարկման վերաբերյալ պարտավորագրի, վերահսկում է տեղեկատվական անվտանգության պահանջների պահպանումը և ՀՀ ԿԲ նորմատիվ ակտերի պահանջների ապահովումը,
 • Համաձայնեցնում է աշխատակիցների պլանային առաջադրանքները` համաձայն Բանկում գործող մեթոդիկայի և պատասխանատվություն է կրում մասնաճյուղի վրա դրված բիզնես պլանի կատարման համաար,
 • Կազմապերպում և անցկացնում է հանդիպումներ  կազմակերպությունների ղեկավարների հետ` Բանկի մանրածախ պրոդուկտների իրացման նպատակով,
 • Մասնաճյուղի աշխատակիցներին ներկայացնում է վաճառքների պլանային ցուցանիշները և օրական կտրվածքով քննարկում վերջիններիս կատարումը,
 • Վերահսկում է Բանկի նոր պրոդուկտերի և ծառայությունների, գործող սակագների մասին ժամանակին տեղեկացումը հաճախորդներին,
 • Պարտավոր է պարբերաբար կազմակերպել հանդիպում աշխատակիցների հետ, վերջիններիս` Բանկում գործող կարգերի և նոր պրոդուկտների մասին տեղեկացնելու համար, անձամբ կրել պատասխանատվություն աշխատակիցների տեղեկացվածության համար,
 • Կատարում է անմիջական ղեկավարի, Բանկի Տնօրինության և լիազոր մարմնի կողմից տրված հանձնարարականները,
 • Կազմապերպում և անցկացնում է հանդիպումներ  կազմակերպությունների ղեկավարների հետ` Բանկի մանրածախ պրոդուկտների իրացման նպատակով,
 • Վերահսկում է Բանկի նոր պրոդուկտերի և ծառայությունների, գործող սակագների մասին ժամանակին տեղեկացումը հաճախորդներին,
 • Պարտավոր է պարբերաբար կազմակերպել հանդիպում աշխատակիցների հետ, վերջիններիս` Բանկում գործող կարգերի և նոր պրոդուկտների մասին տեղեկացնելու համար, անձամբ կրել պատասխանատվություն աշխատակիցների տեղեկացվածության համար,
 • Կատարում է անմիջական ղեկավարի, Բանկի Տնօրինության և լիազոր մարմնի կողմից տրված հանձնարարականները,
 • Աշխատանքային պարտականությունների կատարման ընթացքում ղեկավարվում է Բանկի ներքին իրավական ակտերի և կարգադրական փաստաթղթերի պահանջներով:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Բանկային ոլորտում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Բանկային գործի և ՀՀ բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
 • Անձնակազմի կառավարման զարգացած հմտություններ,
 • Արագ կողմնորոշվելու և որոշումների կայացման գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների լուծման և կոնֆլիկտների կառավարման զարգացած հմտություններ,
 • Ժամանակի կառավարման զարգացած հմտություններ,
 • Շփման և հաճախորդների սպասարկման գերազանց հմտություններ,
 • Բանակցություններ վարելու և վաճառքի զարգացած հմտություններ,
 • Բիզնես էթիկայի նորմերի իմացություն և հետևում,
 • Լարվածության տակ աշխատելու ունակություն,
 • Թիմային աշխատանքի գերազանց հմտություններ,
 • Զարգացած համակարգչային հմտություններ,
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր):