Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնել դեղատնային ցանցում նոր կադրերի ներգրավման, մասնագիտական ուսուցման և վերապատրաստման գործընթացները,
 • Կազմակերպել և իրականացնել հարցազրույցներ, ընտրել դեղատնային ցանցի համար համապատասխան թիրախային խմբեր,
 • Հիմնվելով դեղագետ/դեղագործների մասնագիտական պահանջների վրա՝ կազմել համապատասխան թեստեր, իրականացնել դիմորդների նախնական դիտարկում և գնահատում,
 • Մշակել, կազմակերպել և իրականացնել նախնական դիտարկման փուլն անցած անձանց մասնագիտական վերապատրաստման և զարգացման ծրագրեր՝ կիրառելով անհատական  և խմբային մեթոդներ,
 • Կազմակերպել դեղագետ/դեղագործների դեղատնային պրակտիկան,
 • Մշտապես ապահովել պահեստային աշխատողների բազան՝ անհրաժեշտության դեպքում դեղատնային ցանցին արագ աշխատակիցներով ապահովելու համար,
 • Կազմել թրեյնինգների իրականացման տարեկան պլան՝ հստակ ժամանակացույցով,
 • Կազմակերպել ուսուցման գործընթացի փաստաթղթային ապահովումը, վարել աշխատակիցների և թեկնածուների բազաները,
 • Իրականացնել անհրաժեշտ կադրային գործավարությունը՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան,
 • Պատրաստել ներքին իրավական ակտեր՝ հրամաններ, աշխատանքային պայմանագրեր, համաձայնագրեր,
 • Օժանդակել և իրականացնել կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման ու զարգացման աշխատանքներին,
 • Մասնակցել ՄՌԿ բաժնի այլ աշխատանքների և նախագծերի իրականացմանը՝ աշխատակիցների ընդունման, ադապտացման, մոտիվացման, կարիերայի զարգացման, տեղափոխման, ուսուցման և այլ հարցերում։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն դեղագիտական, բժշկական կրթություն,
 • Դեղատնային ոլորտում աշխատանքային փորձ,
 • Թրեյնինգներ և սեմինարներ կազմակերպելու և վարելու փորձ,
 • ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության, կադրային փաստաթղթերի վարման ստանդարտների իմացություն,
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • Որակական և քանակական վերլուծություններ իրականացնելու ունակություններ,
 • Թիմերի կառուցման, մոտիվացման, առաջնորդման և աշխատանքի մեջ ներգրավելու ունակություն,
 • Պրեզենտացիաներ, ուսուցման այլ դիդակտիկ միջոցներ պատրաստելու և կիրառելու ունակություն:

About Alfa Pharm CJSC

Alfa-Pharm engaged in the import, wholesaling and retailing of medicines in Armenia.