Overview

Armenia Renewable Resources and Energy Efficiency Fund is looking for a Economist / Accountant.

Responsibilities:

Հաշվապահական հաշվառման վարում համաձայն միջազգային հաշվապահական ստանդարտների, ՀՀ օրենսդրության և միջազգային ֆինանսական հաստատությունների ընթացակարգերին,

Հաշվապահական գրքերի /մատյանների վարում և քաղվածքների պատրաստում,

Վարկավորման հայտերի, վճարումների գրանցում,

Միջազգային ֆինանսական հաստատություններին կատարվող վճարման փաստաթղթերի նախապատրաստում,

Փոխառությունների գծով վճարումների և մարումների գրանցում,

Պայմանագրերի բնօրինակների և վճարման փաստաթղթերի պահպանում,

Հաշվապահական հաշվառման իրականացման համար տեղեկատվության և տվյալների մուտքագրում հաշվապահական ծրագրում,

Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների նախապատրաստում և ըստ ժամանակացույցի ներկայացում համապատասխան մարմիններին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով,

Աշխատավարձի հաշվառում և գրանցում,

Դրամական միջոցների հաշվառում, բանկային հաշիվների ստուգում և համադրում,

e bankingե ծրագրով բանկային փոխանցումների իրականացում,

Ապրանքանյութական արժեքների, հիմնական միջոցների լրիվ հաշվառում, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ծամանակին արտացոլում, հաշվապահական հաշվառման մեջ,

Հաշվապահական փաստաթղթերի ձևակերպում, պահպանում, սահմանված կարգով արխիվացում,

Պարտականությունների շրջանակներում կատարում է ղեկավարի այլ հանձնարարականները:

Required Qualifications:

    Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
   Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ,
  Հարկային և հաշվապահական հաշվառումը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրության իմացություն,
   ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի իմացություն,
   Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում, 1C, «e envoicingե հաշվապահական ծրագրերի իմացություն,
   Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
   Գերազանց վերլուծական, պլանավորման և հաղորդակցման հմտություններ: