Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականությունները տարանջատված են ըստ կատարողական երեք հիմնական նպատակի`

 1. Մշակել և իրականացնել գիտատեխնիկական զարգացմանն ուղղված ուսումնասիրություններ և բարեփոխային ռազմավարական քայլեր
 2. Ապահովել տիեզերական ոլորտի տեխնոլոգիաների զարգացմանն ուղղված գերկայությունների և հիմնական ուղղությունների մշակումը
 3. Աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության համար։

 

Առաջին նպատակ՝  

մշակել և իրականացնել  գիտատեխնիկական զարգացմանն ուղղված ուսումնասիրություններ և բարեփոխային ռազմավարական քայլեր։

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Բացահայտել գիտատեխնիկական ոլորտում միջազգային պահանջներն ու չափանիշները, ինչպես նաև կիրառելիության հնարավորությունները ՀՀ-ում,
 • Հավաքագրել գիտատեխնիկական ոլորտի ծրագրերի վերաբերյալ տվյալների բազա, և վերջինիս հիման վրա կատարված վերլուծությունների արդյունքում իրականացնել մոնիթորինգ և մշակել գիտության կողմից նոր տեխնոլոգիական լուծումների ու արտադրության մեջ ներդրման աշխատանքների իրականացման միջոցառումներ,
 • Խթանել գիտատեխնիկական կառույցների, ընկերությունների գործունեությանն ու համագործակցային միջավայրի ստեղծմանը,
 • Զարգացնել տիեզերական ոլորտի և գիտական գաղափարների նորագույն տեխնոլոգիական չափանիշներով մշակման և արտադրության մեջ ներդրման աշխատանքները,
 • Վերլուծել արտաքին և ներքին շուկաների գիտական գաղափարները, իրականացման մեխանիզմները և դրանց հիմա վրա գործնականորեն նոր և բարձր որակական ցուցանիշներով արդյունքների ապահովման համար ռազմավարական քայլեր մշակել։

 

Երկրորդ նպատակ՝  

ապահովել տիեզերական ոլորտի տեխնոլոգիաների զարգացմանն ուղղված գերակայությունների և հիմնական ուղղությունների մշակումը

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Ապահովել տիեզերական բնագավառի զարգացման պետական ծրագրերի ու միջոցառումների մշակումը, դրանց իրագործումը և մոնիթորինգը,
 • Իրականացնել տիեզերական, բնական ու տեխնիկական գիտությունների բնագավառում գիտական հետազոտությունների իրականացմանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի և ստանդարտների, վարչական ընթացակարգերի, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերի և այլ  փաստաթղթերի նախագծերի նախապատրաստումը, մշակումը ու դրանցով ստանձնած պարտավորությունների իրականացումը,
 • Ներկայացնել տիեզերական բնագավառում միջազգային համագործակցության ծրագրերի, տիեզերական բնագավառի միջազգային առաջատար ընկերությունների ներգրավման աշխատանքների վերաբերյալ առաջարկություններ,
 • Ապահովել հանրապետությունում տիեզերքի բնագավառում գիտատեխնիկական ներուժի (մարդկային ռեսուրսներ, հետազոտական կարողություններ, նորարարական էկոհամակարգ) զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և իրականացումը։

 

Երրորդ նպատակ՝  

աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության համար։

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Իրականացնել գիտատեխնիկական ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացման, այդ թվում՝ անհրաժեշտ մասնագետներին ներկայացվող պահանջների մշակման, կարողությունների գնահատման և նոր ռեսուրսների հավաքագրման աշխատանքներ,
 • Համակարգել թիմակիցների կողմից ներկայացված առաջարկությունները՝ միտված գիտական գաղափարների շուրջ նորագույն տեխնոլոգիաների մշակմանը, 
 • Համակարգել աշխատանքների ու գործառույթների բաշխումը աշխատակիցների միջև, բացահայտել առկա և պոտենցիալ խնդիրներն՝ ուղղված արդյունավետ աշխատանքային հարաբերությունների պահպանմանը։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն ճարտարագիտության, տնտեսագիտության, աստղոֆիզիկայի, միջազգային հարաբերությունների ոլորտում,
 • 4+ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ (աշխատանքային փորձը կիրառական մաթեմատիկայի կամ տնտեսագիտության ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն), 
 • Հանրային ծառայության 3+ տարվա ստաժը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Միջազգային փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով գրագետ հաղորդակցվելու ունակություն,
 • Պատրաստակամություն գործուղումների մեկնման, 
 • Վերլուծական միտք և խնդիրների արագ լուծելու կարողություն,
 • Հաղորդակցման և հանրային խոսքի գերազանց հմտություններ,
 • Կառավարչական տարբեր օղակների հետ համագործակցելու փորձառնություն,
 • Դժվարին պայմաններում որոշումներ կայացնելու և խնդիրները լուծելու կարողություն։