Overview

“Armenian Caritas BNGO” is looking for a “«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունը ք. Վանաձորում աշխատանքի է հրավիրում Դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգողի”.

Responsibilities:

Հիմնական պարտականություններ

 

 • Ղեկավարել և համակարգել նշված դրամաշնորհային ծրագրերի բոլոր գործառույթների իրականացումը Հայկական Կարիտասի համապատասխան ծրագրերի ղեկավարների հետ՝ երաշխավորելով դրանց համապատասխանությունը ՀՀ պետական օրենսդրությանը, դրամաշնորհային ծրագրերի պայմանագրային պահանջներին և ՀԿ Ռազմավարությանը։
 • Համագործակցելով ծրագրի ղեկավարի հետ՝ մշակել մանրամասն ծրագրային հաշվետվությունների փաթեթներ՝ համաձայն պայմանագրային պահանջների՝ կազմակերպելով և օգտագործելով թիմի մասնակցությունը և ներուժը։ 
 • Կառավարել ծրագրի ֆինանսական հոսքերը, հաստատել և վերահսկել բյուջետային ծախսերը, կատարել բյուջեի ստուգումները։
 • Վերահսկել և գնահատել իրականացվող աշխատանքը համապատասխան ծրագրերի ղեկավարների հետ միասին և ապահովել անհրաժեշտ խորհրդատվություն։
 • Համապատասխան ծրագրերի ղեկավարների հետ համատեղ մշակել ծրագրային տարեկան գործողությունների պլանը և հետևել վերջինիս իրականացմանը։
 • Պատրաստել և ներկայացնել ծրագրային բազմակողմանի վիճակագրական վերլուծություններ՝ ըստ անհրաժշտության և պահանջի։
 • ՀԿ համապատասխան մասնագետների հետ ըստ անհրաժեշտության վերանայել և/կամ մշակել ծրագրային մոնիթորինգի ձևաթղթեր, ապահովել նախնական, ընթացիկ և վերջնական մոնիթորինգ և գնահատում, իրականացնել ստացված արդյուքների վերլուծություն և ներկայացնել համապատասխան հաշվետվություններ,
 • Մասնակցել ոլորտային հանդիպումներին, կարողությունների հզորացման դասընթացներին, պետական քաղաքականության բարեփոխումների գործընթացներին։
 • Համագործակցել Հայկական Կարիտասի մյուս ծրագրերի, նույն ոլորտում գործող տեղական և միջազգային պետական և ոչ պետական կառույցների հետ՝ գործունեության/ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և գործողությունների համակարգման նպատակով։
 • Հետևել և ըստ անհրաժեշտության մասնակցել ոլորտի պետական քաղաքականությունների և ռազմավարությունների մշակման գործընթացին, բարձրացնել անձնակազմի իրազեկվածությունը ոլորտում կայացվող որոշումների վերաբերյալ։ 

 

Required Qualifications:

Անհրաժեշտ որակավորումներ

 

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ծրագրերի ղեկավարման առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Անգլերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
 • Ծրագրերի ֆինանսական և բովանդակային ղեկավարման հմտություններ, միաժամանակ մի քանի դրամաշնորհային ծրագիր ղեկավարելու կարողություն,
 • Ծրագրային հաշվետվություններ ներկայացնելու և հավանական ռիսկերը գնահատելու, դրանք կանխարգելելու և ծրագրային գործողությունների բարելավմանն ուղղված գործողություններ մշակելու կարողություն,
 • Ծրագրային անձնակազմին աջակցություն և ուղղորդում տրամադրելու պատրաստակամություն,
 • Վերլուծական հմտություններ և խնդիրների լուծման ուղղությամբ պրոակտիվ մոտեցում ցուցաբերելու կարողություն,
 • Շահակիր կառույցների հետ համագործակցության հմտություններ,
 • «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի իմացություն,
 • ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված, տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի ոլորտի որոշումների և նորմատիվ այլ իրավական ակտերի իմացություն,
 • Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող խնամքի և սոցիալական սպասարկման նվազագույն չափորոշիչների իմացություն:

 

«Հայկական Կարիտաս»-ի Ապահով հավաքագրման և ընտրության քաղաքականության համաձայն բոլոր ընտրված թեկնածուները պարտավորվում են ներկայացնել Չդատվածության մասին տեղեկանք ոստիկանության բաժանմունքից, ինչպես նաև երեք երաշխավոր անձանց կոնտակտային տվյալներ: Բացառապես բոլոր աշխատակիցները պատրավորվում են հետևել «Հայկական Կարիտաս»-ի Վարվեցողության կանոններին