Overview

“Armenian Caritas BNGO” is looking for a “«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպությունն աշխատանքի է հրավիրում սոցիալական աշխատողի ք. Գավառում”.

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականություններ․

 • Դեպքի վարում, որը ներառում է
 • Դժվարին իրավիճակներում հայտնված խոցելի շահառուների հայտնաբերում,
 • Կատարել տնայցեր,
 • Անցկացնել կարիքի գնահատում և կազմել միջամտության պլան՝ ըստ շահառուի կարիքների,
 • Կատարել միջմտության պլանով սահմանված գործողությունները,
 • Անցկացնել անհատական սոցիալական աշխատանք և խորհրդատվություն շահառուի հետ,
 • Աշխատանք շահառուի սոցիալական միջավայրի հետ,
 • Ապահովել շահառուների իրավունքների/շահերի պաշտպանություն,
 • Կազմել դեպքի վարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթավորումը,
 • Պահպանել շահառուների անձնական տվյալների վերաբերյալ գաղտնիություն,
 • Կատարել համապատասխան ուղղորդումներ դեպի այլ կառույցներ,
 • Կազմել տեղեկատվական հիմնական բազա և յուրաքանչյուր շահառուի և իր ընտանիքի մասին ընթացիկ տեղեկատվություն պահել:
 • Խմբակների կազմում, գրաֆիկի մշակում և աշխատանքի ընթացի մշտադիտարկում:
 • Կազմել և կենտրոնի համակարգողին ներկայացնել կենտրոնի սոցիալական, մշակութային և ժամանցային միջոցառումների տարեկան պլանը /ըստ կենտրոնների/:
 • Մասնակցել կենտրոնի մասնագիտական թիմի շաբաթական ժողովներին և քննարկումներին:
 • Կազմակերպել/մասնակցել համատեղ դեպքերի քննարկումներին այլ կառույցների հետ:
 • Կազմել կատարված աշխատանքի ամենամսյա, վեցամսյա, տարեկան և փուլային հաշվետվություններ և ներկայացնել Կենտրոնի համակարգողին:
 • Մասնագիտական շարունակական կրթությունը ապահովելու համար մասնակցել կլոր սեղան քննարկումների, գիտաժողովների, մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների, սուպերվիզիաների:
 • Կատարել տրամաբանական հենքով նախատեսված ծրագրային ցուցանիշերի մոնիթորինգ և գնահատում՝ ըստ նախատեսված ժամանակացույցի:
 • Փակված դեպքերի շարունակական վերահսկողության կազմակերպում:
 • Վարվող դեպքերի վերագնահատում:
 • Կատարել Ծրագրի և անմիջական ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարությունները՝ կապված Կենտրոնի ընդհանուր գործունեության հետ:

Required Qualifications:

Պահանջվող որակավորում և հմտություններ.
 

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
 • Խոցելի շահառուների հետ սոցիալական աշխատանքի առնվազն 1 տարվա փորձ,
 • Կրթություն, երեխաների և տարեցների պաշտպանության ոլորտներում ՀՀ օրենսդրության իմացություն:
 • Թիմի հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու և աշխատելու պատրաստակամություն և ունակություն, նախաձեռնողականություն,
 • Անձնական պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Ստրեսակայունություն, համբերատարություն, կոնֆլիկտային իրավիճակները հարթելու   հմտություն,
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու կարողություն,

 

«Հայկական Կարիտաս»-ի Ապահով հավաքագրման և ընտրության քաղաքականության համաձայն բոլոր ընտրված թեկնածուները պարտավորվում են ներկայացնել Չդատվածության մասին տեղեկանք ոստիկանության բաժանմունքից, ինչպես նաև երեք երաշխավոր անձանց կոնտակտային տվյալներ: Բացառապես բոլոր աշխատակիցները պատրավորվում են հետևել «Հայկական Կարիտաս»-ի Վարվեցողության կանոններին