Overview

Responsibilities:

- Պահեստից ստանալ ձևածքի համար անհրաժեշտ հումքը

- Նախքան ձևելը ստուգել փաստաթղթերում առկա տվյալները 

- Աշխատակիցների մեջ ճիշտ բաշխել աշխատանքը և հետևել կատարած աշխատանքների արդյունքներին 

- Ձևածքը հանձնել արտադրություն

- Ապահովել անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը