Overview

Ֆակուլտետի դեկանը պատասխանատու է ռեկտորին ֆակուլտետի գիտամանկավարժական աշխատանքների վարման, պլանավորման, կազմակերպման և կառավարման համար:
Նա վարում և իրականացնում է համապատասխան կառույցների (ԳՄԽ, Հոգաբարձուների խորհուրդ և այլ) կողմից ընդունված քաղաքականությունն ու հրահանգները:

Responsibilities:

Դեկանի պարտականությունները.

ա) Կազմակերպել և համակարգել ֆակուլտետում դասավանդող դասախոսների աշխատանքը (ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր առարկաների՝ մասնագիտական դասընթացների, լեզուների, կամընտրական առարկաների համար):

բ) Աջակցել ընդունելության քննությունների, դասընթացների և կիսամյակային քննությունների անխափան ընթացքին:

գ) Աջակցել, ուղղորդել և վերահսկել ուսանողներին ու ասպիրանտներին նրանց ուսումնառության և մասնագիտական հետագծերի կառուցման ընթացքում:

դ) Ֆակուլտետի շրջանակներում երաշխավորել որակի ապահովմանն առնչվող միջոցառումների արդյունավետ իրականացումը:

ե) Նպաստել ֆակուլտետի ներքին և արտաքին զարգացմանն ու հեղինակության բարձրացմանը:

զ) Ռեկտորի կամ Ուսումնական գծով տնօրենի հանձնարարությամբ իրականացնել իր որակավորմանը համապատասխան այլ գործառույթներ:

է) Գործընկեր համալսարանների կից դեկանների հետ գործակցաբար և համատեղ իրականացնել ՄԿԾ-ների տեղայնացումը և ֆրանսիացի ու հայ դասախոսների  միջև կապերի հաստատումը:

 

Required Qualifications:

Պահանջվող ունակություններ և գիտելիքներ

 

Թեկնածուի որակավորում

 • Մագիստրոսի դիպլոմ և Հայաստանում առնվազն 10 տարվա մասնագիտական փորձ, ընդ որում՝ համապատասխան ոլորտում մանկավարժական փորձ, կամ գիտությունների թեկնածուի կոչում և Հայաստանում առնվազն 5 տարվա մասնագիտական փորձ,
 • Լեզուների իմացություն՝ հայերեն (պարտադիր), ֆրանսերենի Բ2 մակարդակ (պարտադիր), անգլերենի առնվազն Բ2 մակարդակ (ցանկալի):

Գիտելիքներ

 • Հայկական և եվրոպական բարձրագույն կրթության, մասնագիտական ուսուցման ու հետազոտական համակարգերի լավ իմացություն,
 • Կրթական ծրագրերի իրականացման ծախսերի հաշվարկի սկզբունքների իմացություն,
 • ՏՀՏ իմացություն:

Տեխնիկական և մանկավարժական ունակություններ

 • Ֆակուլտետի կառավարման կազմակերպման և զարգացման հմտություններ,
 • Կրթական ինժեներիայի հմտություններ,
 • Ծրագրերի վարման հմտություններ,
 • Որակի ապահովմանն ուղղված փոփոխությունների ուղղորդման հմտություններ,
 • Տարբեր ոլորտների դերակատարների հավաքագրման և ղեկավարման հմտություններ,
 • Վերլուծություններ կատարելու և գրավոր հաշվետվությունների կազմման հմտություններ:

Անձնական որակներ

 • Նորարարություն / ստեղծագործ միտք,
 • Քննադատական միտք,
 • Պատրաստակամություն և արագ հակազդելու ունակություն,
 • Հաշվետու լինելու ունակություն,
 • Թիմային աշխատանք,
 • Խստություն,
 • Անաչառություն: