Overview

“Shant LLC (TV)” is looking for a “Lawyer”.

Responsibilities:


- Drafting of legal documentation
- Drafting of standard contracts, claims, letters, and etc
- Representation in respective state bodies
- Performing other tasks assigned

Required Qualifications:


- Higher education in the field of Law (Civil Law)
- Experience as Lawyer will be considered as an advantage
- Reporting skills, analytical thinking
- Fluent knowledge of Armenian, English and Russian languages
- Experienced user of MS windows
- Logical and analytical skills
- Time management skills

About Shant LLC (TV)

"Շանթ" հեռուստաընկերությունը հիմնադրվել է Արթուր Եզեկյանի կողմից, 1994թ.-ին Հայաստանի երկրորդ քաղաք՝ Գյումրիում:

Չնայած այն փաստին, որ հան