Overview

Responsibilities:

Ֆինանսավորման հաստատման համաձայն վարկային գործիքների փաստաթղթային և ծրագրային ձևակերպումների իրականացում, մասնավորապես.

 • Ֆինանսավորման հաստատման, ՀՀ օրենսդրության, Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջների համաձայն փաստաթղթային փաթեթի ամբողջականության ստուգում,
 • բացակայող փաստաթղթերի համալրում,
 • փաստաթղթային պայմանագրային փաթեթի կազմում, ներկայացում նոտարական վավերացման և գրավի իրավունքի պետական գրանցման /անհրաժեշտության դեպքում/,
 • կազմված պայմանագրերի համաձայն համապատասխան ձևակերպումների իրականացում «Գործառնական օր» համակարգում,
 • ֆինանսավորման փաստացի տրամադրում հաշիվներին,
 • «Գործառնական օր» համակարգում հաշվառված ֆինանսական գործիքների վարում և սպասարկում կարգաբերումների և խմբագրումների առումով։

Հաճախորդների դիմումների պատասխան գրությունների պատրաստում, մասնավորապես.

 • Հաճախորդների դիմումների պատասխան գրությունների, տեղեկանքների պատրաստում և տրամադրում՝ բանկում գործող ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան։

Այլ գործառույթներ․

 • Բանկի ներքին վերահսկողության, ներքին և արտաքին աուդիտների, մոնիթորինգի ստորաբաժանումների կողմից կազմված միջոցառումների պլանների հիման վրա արձանագրված թերությունների և բացթողումների շտկումների իրականացում:
 • Կարգավորող և վերահսկող մարմիններին, Բանկի համար ծառայություն մատուցող ընկերություններին անհրաժեշտ աջակցության և տեղեկատվության տրամադրում։
 • Ղեկավարների  այլ հանձնարարականների կատարում։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Բանկային պրոդուկտների և ծառայությունների իմացություն,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ,
 • Հաղորդակցման հմտություններ,
 • Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում,
 • Սթրեսակայունություն,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն։