Overview

Ոսկերիչ գնահատողը կատարում է ոսկու և ոսկյա զարդերի գնահատում համապատասխան Կազմակերպության ընթացակարգերի:

Responsibilities:

•       Համապատասխան կազմակերպության ընթացակարգերի ժամանակին իրականացնել հաճախորդի գրավ դրվող ոսկու, թանկարժեք զարդերի գնահատումը,

•       Կազմել Գնահատման Ակտ գրավ դրվող ոսկու, թանկարժեք քարերի և զարդերի արժեքի վերաբերյալ,

•       Գնահատված ոսկին, թանկարժեք զարդերը տեսակավորել և գնահատման Ակտի հետ միասին փաթեթավորել, փակել և կնքել,

•  Գնահատված ոսկով, քանկարժեք զարդերով և համապատասխան փաստաթղթով փակ փաթեթը փոխանցել կազմակերպության համապատասխան ստորաբաժանման գանձապահին,

•       Ապահովել կազմակերպությունը տեղեկություններով ոսկու և թանկարժեք զարդերի շուկայում էական փոփոխությունների վերաբերյալ

Required Qualifications:

• Ոսկու գնահատման փորձ

• Ֆինանսական հաստատությունում աշխատանքային փորձը առավելություն է

• Ոսկու հարգերի, թանկարժեք քարերի և զարդերի գնահատման մեթոդները և ճանաչելիության չափանիշները

• Թանկարժեք մետաղների և ոսկյա զարդերի շուկայի ընթացիկ վիճակը և զարգացման հակվածությունը

• Մասնագիտական կրթություն

About Sef International UCO LLC

The Micro Enterprise Development programme started in 1997 as a part of World Vision's sustainable development approach to create job opportunities for the poor in Armenia. To carry out a full-range of credit activities through urban and rural branches i