Overview

“ArmSwissBank CJSC” is looking for a “Specialist in Customer Service Department (front office)”.

Responsibilities:

 • Բանկային հաշիվների բացում,
 • Ավանդային պայմանագրերի կազմում և ձևակերպում, տոկոսագումարների վճա­րում, ավանդի մարում,
 • զանգերի պատասխանում, ուղղորդում, գործող հաճախորդների հաշիվների սպա­սար­կում հեռախոսային զանգերի միջոցով, մասնավորպես, ընթացակարգերի համաձայն տեղեկատվության տրամա­դրում, բանավոր հարցումների կատարում (օրինակ՝ քաղվածքների ուղարկում հաճախորդի էլ. հասցեին) և այլն, 
 • գործող և պոտենցիալ հաճախորդներից բանկի սպասարկման որակի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծում, գրանցում CRM համակարգում,
 • հաշվետվությունների կազմում ըստ պատասխանված և չպատասխանված  զան­գերի, ըստ զանգերի տևողության, ըստ հաճախորդների և այլն,
 • մուտքային զանգերի ընդունում,
 • Բանկի ծառայությունների մասին պոտենցիալ հաճախորդներին տեղեկատ­վության տրամադրում,
 • Ավանդային պայմանագրերի կազմում և ձևակերպում, տոկոսագումարների վճա­րում, ավանդի մարում,
 • Վարկերի մայր գումարների մարում և տոկոսագումարների վճարում,
 • ՀՀ ԿԲ-ի կողմից ներկայացված ծանուցումներին պատասխանների պատրաստում,
 • Տարանցիկ հաշիվներում առկա գումարների շարժի հսկում,
 • Հաճախորդներին Բանկի կողմից տրամադրվող ներդրումային ծառայություն­նե­րի ներ­կա­յացում և պայ­մանագրերի կազմում,
 • կազմել վարկային, գրավի, երաշխավորության և այլ պայմանագրերը, իրականացնել Բանկի հաշվեկշռում վար­կե­րի տրամադրման, մարման, ինչպես նաև երաշխավորությունների և գրավների` ար­տա­հաշ­վե­կշռում հաշվառման, փակման գործընթացների ապահովումը:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
 • բանկային ոլորտում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ
 • Նախաձեռնող, ճկուն և վճռական
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ
 • Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Arm Soft Bank իմացությունը ցանալի է