Overview

Responsibilities:

 • Տրամադրել Տնօրենին ադմինիստրատիվ աջակցություն` ներառյալ հանդիպումների (նաև՝ առցանց) կազմակերպում, ժամանակացույցերի կազմում
 • Իրականացնել հանդիպումների պլանավորում և դրանց օրակարգերի, նյութերի և արձանագրությունների շրջանառում
 • Վարել նամակագրություն և կազմել փաստաթղթեր, կատարել թարգմանություններ, պատասխանել տեղեկատվական հարցումներին
 • Կառավարել փաստաթղթաշրջանառությունը, կատարել ընդհանուր փաստաթղթերի պատճենում, տպում, լուսապատճենում և համակարգում
 • Ապահովել Ընկերության ընթացիկ գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթերի, ինչպես նաև Ընկերության ներքին փաստաթղթերի պահպանումը և արխիվացումը՝ համաձայն գործող օրենսդրության և Ընկերության ներքին կանոնակարգերով սահմանված կարգի
 • Ընդունել հեռախոսազանգերը և հաղորդագրությունները, համակարգել և փոխանցել համապատասխան ստորաբաժանումներին
 • Իրականացնել Տնօրենի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման հանդեպ հսկողություն
 • Անհրաժեշտության դեպքում կատարել այլ պարտականություններ և առաջադրանքներ:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է լեզվաբանական,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց ունակություն,
 • Արդյունավետ և կազմակերպված աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Միջանձնային շփման գերազանց ունակություն, բարեհամբյուր վարվելակերպ
 • Կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն։

About Easy Pay LLC

Easy Pay LLC provides payment services. The Company was established in Armenia in 2014. For further information, please, visit: www.easypay.am.